Tag Archives: ทำวัตรเช้า

บทสวดทำวัตรเช้าพร้อมคำแปล

คําบูชาพระรัตนตรัย โยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ, พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น พระองค์ใด, เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโม,  พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ใด, ตรัสไว้ดีแล้วสุปะฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ, พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ใด, ปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆัง,อิเมหิสักกาเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอะภิปูชะยามะ,ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่ง, ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น, พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์, ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้, อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไร สาธุโนภันเตภะคะวาสุจิระปะรินิพพุโตปิ, ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ, พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้ว, ทรงสร้างคุณอันสําเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา, ทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพเจ้า,