บทแผ่เมตตาครอบจักรวาล

บทแผ่เมตตาแบบ ครอบจักรวาล

  ด้วยผลบุญผลกุศลที่ข้าพเจ้า …(ชื่อ-นามสกุล)…. ได้กระทำมาในวันนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศให้ทั่วถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฎฎะสงสาร ที่สถิตใน 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน รวมทั้งสิ้น 31 ภูมิ นับแต่พรหมโลก 20 ชั้น เทวโลก 6 ชั้น มนุษย์โลก 1 มารโลก ยมโลก ในอบายภูมิทั้ง 4 มี นรก เปรต อสูรกาย เดรัจฉาน และในหมื่นโลกธาตุ กับอีกแสนโกฏิจักรวาลพิภพทั้งที่เป็นมนุษย์ อมนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณ ทั้งท่านที่เป็นญาติ ได้แก่มารดา บิดา ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา ลูก หลาน เหลน โหลน ญาติทั้งหลาย ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดี ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดี รวมทั้งครู อุปฌาอาจารย์ ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย เทพเจ้าผู้ปกปักษ์รักษาข้าพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่คุ้มครองปกปักษ์รักษาข้าพเจ้า และ ที่ข้าพเจ้าเคารพบูชา บูรพกษัตริย์ -กษัตรี วีรชน วีรสตรี ผู้กล้าเพื่อแผ่นดินทั้งหลาย ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 พระยายมราช และบริวารทั้งหลายของพระองค์ท่าน ยมบาล ยมทูต ท่านสุวรรณ พญานาคราช พญานาคี พญานาคทุกตระกูล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ ณ. สถานที่แห่งนี้ ผีบ้าน – ผีเรือน เจ้าที่เจ้าทาง แม่ย่านางรถ เจ้าทุ่ง เจ้าท่า เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าถ้ำ เจ้าหนอง เจ้าบึง เจ้านา เจ้าไร่ เจ้าสวน ทุกๆที่ ที่ข้าพเจ้าได้เหยียบย่าง หรือผ่านทาง แม่พระธรณี พระพาย พระเพลิง พระคงคา พระพิรุณ พระโพสพ แม่นางไม้ แม่นางกวัก พรายน้ำ กุมาร กุมารี สัมภเวสี ทั้งหลายด้วยผลบุญนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านมา ด้วยกายกรรมก็ดี วจีกรรมก็ดี มโนกรรมก็ดี โดยที่ข้าพเจ้าเจตนาก็ดี มิได้เจตนาก็ดี โดยที่ข้าพเจ้ารู้ตัวก็ดี ไม่รู้ตัวก็ดี ด้วยผลบุญนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้ศัตรูทั้งหลาย มิตรทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของท่านทั้งหลายตลอดชั่วกาลนาน ท่านที่มีความสุขอยู่ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้น ท่านที่มีความทุกข์อยู่ขอความทุกข์ของท่านจงหาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วย และข้าพเจ้าขอประกาศอโหสิกรรมให้แก่ผู้ที่ละเมิดล่วงเกินข้าพเจ้ามาแล้วเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาเป็นศัตรูกับท่านผู้ใด ขอเป็นมิตรกับทุก ๆ ด้วยอำนาจแห่งบุญนี้ จงเป็นพลวปัจจัย เป็นอุปนิสัยตามส่งให้ข้าพเจ้า มีสติปัญญาดี มีความยินดีในธรรม พบความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ทุกข์โศกโรคภัยเคราะห์ร้ายเสนียดจัญไรทั้งหลายทั้งปวง จงพลันมลายสิ้นไป หากต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดในตระกูลที่ดี เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ดวงตาเห็นธรรม ได้สะสมบุญบารมีตราบเท่าเข้าถึงพระนิพพานเทอญ นิพพานะปัจจะโย โหตุ