คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
ตั้งนะโม 3 จบ
• นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
• นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
• นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
บทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณ ฉบับเต็ม
• ปุตตะ กาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโม ละเภธะนัง อัตถิกาเย กายะญายะ เทวานัง ปิยะตังสุตตะวาฯ
• อิติ ปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะฯ
• ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ
• พุทธัง อรหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะฯ
บทสวดบทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณ ฉบับย่อ
• อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
• มะระณัง สุขัง อะระหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
• ท้าวเวสสุวัณโณ จาตุมมะหาราชิกา ยักขะพันตา ภัททะภูริโต
• เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
• ท้าวเวสสุวัณโณ นะโมพุทธายะ
บทสวดบทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณ ฉบับสั้น
• เวสสะ พุสะ มะหาลาโภ นะโมพุทธายะ