บทสวด ขันธะปะริตตะคาถา แปล

  บทสวด ขันธะปะริตตะคาถา แปล
  (หันทะ มะยัง ขันธะปะริตตัง ภะณามะ เส)

  วิรูปักเขหิ เม เมตตัง
  -ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับงูตระกูลวิรูปักขะทั้งหลาย

  เมตตัง เอราปะเถหิ เม
  -ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับงูตระกูลเอราปถะทั้งหลาย
  ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง
  -ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับงูตระกูลฉัพยาปุตตะทั้งหลาย

  เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
  -ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับงูตระกูลกัณหาโคตมกะทั้งหลาย
  อะปาทะเกหิ เม เมตตัง
  -ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับสัตว์ไม่มีเท้าทั้งหลาย

  เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
  -ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับสัตว์ ๒ เท้าทั้งหลาย
  จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง
  -ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับสัตว์ ๔ เท้าทั้งหลาย

  เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
  -ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับสัตว์ มีเท้ามากทั้งหลาย
  มา มัง อะปาทะโก หิงสิ
  -ขอสัตว์ไม่มีเท้า อย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าเลย

  มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
  -สัตว์ ๒ เท้า ก็อย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าเลย
  มา มัง จะตุปปะโก หิงสิ
  -ขอสัตว์ ๔ เท้า อย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าเลย

  มา มัง หิงสิ พะหุปปะโก
  -สัตว์หลายเท้า ก็อย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าเลย
  สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา
  -ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ผู้มีลมปราณ

  สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
  -และเหล่าภูตสัตว์ทั้งปวง ผู้หาลมปราณมิได้
  สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ
  -จะประสบแต่ความเจริญ ด้วยกันทั้งหมดเถิด

  มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
  -อย่าได้รับโทษอันชั่วช้าใดๆ เลย
  อัปปะมาโณ พุทโธ
  -พระพุทธเจ้า ทรงมีพระคุณสุดที่จะประมาณ

  อัปปะมาโณ ธัมโม
  -พระธรรม มีพระคุณอันหาประมาณมิได้

  อัปปะมาโณ สังโฆ
  -พระสงฆ์ มีพระคุณที่สุดจะกำหนด
  ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ
  -สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย อันมีประมาณคือ

  อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที
  -งู แมงป่อง ตะขาบ
  อุณณานาภี สะระพู มูสิกา
  -แมงมุม ตุ๊กแก และหนู

  กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ
  -ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น จงหลบหลีกไปเสียเถิด
  เพราะการรักษาป้องกัน อันข้าพเจ้าได้ทำไว้แล้ว

  โสหัง นะโม ภะคะวะโต
  -เพราะข้าพเจ้านั้น กระทำความนอบน้อม
  แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่

  นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง ฯ
  -กระทำความนอบน้อม
  แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๗ พระองค์อยู่