คาถามหาจักรพรรดิ

  บทความที่ 1 คาถามหาจักรพรรดิ แปล
  • นะโมพุทธายะ (พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ในภัทรกัปป์นี้ อันได้แก่ นะ – พระกกุสันโธพุทธเจ้า ,โม – พระโกนาคมโนพุทธเจ้า , พุท – พระกัสสโปพุทธเจ้า, ธา – พระศรีศากยมุนีโคตโมพุทธเจ้า, ยะ -พระศรีอริยเมตไตยโยพุทธเจ้า )
  • พระพุทธะไตรรัตนะญาณ (สุดยอดของ ศีล สมาธิ ปัญญา)
  • มณีนพรัตน์ (สมบัติจักรพรรดิ อันได้แก่สมบัติหลัก 7 ประการ ได้แก่ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว นางแก้ว แก้วมณี)
  • สีสะหัสสะ สุธรรมา (สีสะ – ความคิด , หัสสะ – การกระทำ , สุธรรมา -การรู้ทั้ง 3 โลกธาตุ)
  • พุทโธ ธัมโม สังโฆ (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)
  • ยะธาพุทโมนะ (พระศรีอริยเมตไตรย)
  • พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา (การบูชาพระรัตนตรัย)
  • อัคคีทานัง วะรังคันธัง (ไฟเผาทำลายกิเลสทั้งภายนอกภายใน)
  • สีวลี จะมหาเถรัง (พระสีวลีเถระเจ้า ผู้เป็นเลิศทางลาภสักการะ)
  • อะหังวันทามิ ทูระโต (ขอนมัสการสถานศักดิ์สิทธิ์ทุกสถาน )
  • อะหังวันทามิ ธาตุโย (ขอนมัสการพระบรมสารีริกธาตุทั่วทั้งแสนโกฏิจักรวาล)
  • อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ (ขอนมัสการโดยประการทั้งปวงในพระพุทธศาสนาด้วยเทอญ