ฉัตรเหล็ก  ถวายสองข้างพระประ​ธาน เงิน ทอง ฉัตรคู่พระ 9ชั้น ตั้ง​ถวาย ฉัตรศาลพระภูมิ​ ศาลพระพรหม​ เพื่อความเป็​น​ มงคล​บารมี​ สูงสุด
อานิสงส์การถวาย “ร่ม” หรือ “ฉัตร” นั้น ในทางพระพุทธศาสนา ถือว่ามีอานิสงส์สูง
ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังเป็นหน่อเนื้อ พระบรมโพธิสัตว์ พระองค์ทรงเคยถวายร่ม ให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งด้วย ในการถวายฉัตรนั้น เป็นเรื่องของการเฉลิมพระเกียรติ ถวายเพื่อสักการะบูชา อันนำมาซึ่งความเลื่อมใสแห่งใจ ที่ตั้งมั่น ในพระพุทธศาสนา การมีโอกาส ได้ถวายยกฉัตร นั้นจึงถือ เป็นมหามงคลบารมีสูงสุด.
ฉัตรเหล็ก ฉัตรเงิน ฉัตรทอง แข็งแรงทนทาน มหาบารมีสูงสุดแก่ผู้ถวาย
ฉัตรเหล็ก 5 ชั้นเล็ก  เส้นผ่านศูนย์กลางชั้นล่างØ30cm ราคาต้นละ 9,000 บาท
ฉัตรเหล็ก 5 ชั้นใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางชั้นล่างØ55cm ราคาต้นละ 12,000 บาท
.
ฉัตรเหล็ก 7 ชั้นเล็ก  เส้นผ่านศูนย์กลางชั้นล่างØ30cm ราคาต้นละ 10,000 บาท
ฉัตรเหล็ก 7 ชั้นใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางชั้นล่างØ55cm ราคาต้นละ 13,000 บาท
.
ฉัตรเหล็ก 9 ชั้นเล็ก  เส้นผ่านศูนย์กลางชั้นล่างØ30cm ราคาต้นละ 11,000 บาท
ฉัตรเหล็ก 9 ชั้นใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางชั้นล่างØ55cm ราคาต้นละ 15,000 บาท
เพิ่มเพื่อน